คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศ...คณะนิติศาสตร์รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 นี้

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
คณะนิติศาสตร์รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  
[ltr][size=37]คุณสมบัติของผู้สมัคร[/size][/ltr]
[ltr][size=37]1. เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 561 ลงไป) และปัจจุบันยังศึกษาอยู่[/size][/ltr]
[ltr][size=37]2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการรับสมัคร[/size][/ltr]
[ltr][size=37]3. มีความเป็นผู้นำ สามารถดำเนินกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง[/size][/ltr]
[ltr][size=37]4. มีความประพฤติเรียบร้อย[/size][/ltr]
[ltr][size=37]หลักฐานการรับสมัคร[/size][/ltr]
[ltr][size=37]  1. ใบสมัครรับเลือกตั้งฯ[/size][/ltr]
[ltr][size=37]  2. ใบรับรองความประพฤติ[/size][/ltr]
[ltr][size=37]  3. รายชื่อและภาพถ่ายทีมงานผู้สมัคร[/size][/ltr]

[ltr][size=37]  4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป[/size][/ltr]
[ltr][size=37]  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน[/size][/ltr]
[ltr][size=37]  6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา[/size][/ltr]

[ltr][size=37]  7. ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษา[/size][/ltr]


[ltr][size=32]สามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1[/size][/ltr]

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum